Ms.K.K.I.S.Hewapathirane
 
Mr.Chamil Samarasinghe
 
Ni/62423 Lieutenant Colonel W.W.L.P.Fernando I.G
 
Lieutenant Colonel H.G.C.Dhrmapriya
 
NVX 5202 Lieutenant Commander (SLNavy) P.A.Wicramasinghe
 
Commander (Compass) Buddhika Jayaweera P.S.C
 
Mr.N.P.V.C.Piyathilake
 
Mr.W.M.I.Weerasekara
 
Mr.N.D.G.Hettiarchchi
 
Mr.I.K.Athapaththu
 
Mr.K.G.C.T.B.Wijesinghe
 
Mr.S.A.C.U.Senanayake
 
Mrs.R.D.W.C.Rajapakshe
 
Mr.Lakshika Gihan Hettiarchchi
 
Mr.D.M.S.P.Bandara
 
Mr.K.D.P.R.Weerasinghe
 
Mr.G.G.D.S.Priyankara
 
Mrs.Mala Abepitiya
 
Mr.C.P.Premathilaka
 
Mr.B.D.L.Kumarasiri
 
 
Mr.R.P.S.Bodhipala
 
 
Mr.D.M.N.A.Disnayaka
 
Mr.C.S.Thilakarathne
 
 
Mr.B.M.S.N.Bandara
 
 
Mr.U.C.B.Gamagedara
 
Mr.P.A.Dharmathilaka
 
Mr.D.M.A.P.Samarathunga
 
Mr.R.P.M.Priyantha
 
Mr.Upul Wijesooriya
 
 
Miss.Wishwani Dimanthika Wijesena
 
Mr.S.M.A.R.K.Manchanayaka
 
Mrs.G.K.A.T.D.Gedrakubura
 
Mrs.W.S.G.Wickramarchchi
 
Mrs.A.K.S.G.S.Wijayasoma
 
Mrs.K.S.D.Disanayaka
 
Mrs.D.M.K.P.H.Disanayaka
 
Mrs.K.N.S.Ranathunga
 
 
 
 
Mrs.R.H.Nilmini Nithyangani
 
Mrs.W.B.Sakurani Wijerathne
 
Mr.K.A.S.L.Kuruppuarchchi
 
Mr.P.D.P.Wijegunawardhana
 
Mr.S.K.Deepal Priyanjith
 
 
Mrs.I.A.Nishanthi Fernando
 
 
Mrs.K.N.Kumari Somarathne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr.L.S.K.Hettiaarchchi (Mr)
 
Dr.G.P.W.P.P.Senavirathne
 
Mr.K.W.B.M.P.Wijesundara
 
Ms.A.A.A.Senewirathna
 
 
 
 
 
Mrs.Ashani N. Piyasumana
 
 
Mrs.Lalitha Basnayaka
 
 
Ms.Sajeewani Kasthuriaarchchi
 
 
 
Mr.Sahadeewa Senanayake
 
Mr.Anurudhdha Maasaachchi
 
 
Mr.A.W.K.G.C.K.Wimal Senavirathne
 
Mrs.R.M.D.N.Rathnayake
 
 
Mrs.Manel Hettiaarachchi
 
 
Mr.P.V.S.Wijayarathne
 
 
Mr.P.B.S.C.Nonis
 
Mr.G.D.S.P.Kumara
 
Mrs.D.T.Sudarshan
 
Mrs.Jeyagauri Chandramohan
 
Ms.Chathurika Rajakaruna
 
Mrs.A.D.A.K.Nandasena
 
Mr.C.H.S.Dangalla
 
Mrs.E.A.P.Dewika
 
Mr.G.D.Senavirathne
 
Mr.L.J.D.K.Silva
 
Mr.M.S.Fuward
 
Mr.Dhramadasa Rangalla
 
Mr.S.D.L.De Mallawa
 
Mr.M.D.M.W.K.Disanayake
 
Mr.K.Kumarasinghe
 
Mr.K.A.Dharmasena
 
Mr.Asantha Kalyananda
 
Mr.K.A.R.Wijewickrama
 
Mrs.H.M.C.N.Herath
 
Mr.Anil Agunawela
 
Mr.Bimsara Wijesinghe
 
Mr.M.M.C.P.Mohottigedara
 
Mrs.Gayani L.Perera
 
Mr.P.H.L.J.Silva
 
Mr.J.A.T.Kasun Jayasooriya
 
Mr.U.G.Ileperuma
 
Mrs.J.D.Ranasinghe
 
Mr.T.H.T.Prasanna Shyamen
 
Ms.A.Senavirathne
 
Mr.Shantha Jayarathne
 
Mrs.N.U.A.Weerakkodi
 
Mr.W.M.U.S.Gunadasa
 
Mr.P.M.K.Hettiarachchi
 
Mrs.N.A.K.Samaranayake
 
Mr.A.P.Kurumbalapitiya
 
Mr.M.A.S.H.Perera
 
Mr.W.Premarathne
 
Mrs.J.V.G.Nimali
 
Mr.C.A.K.Paranamana
 
Mr.M.R.V.R.Meepura
 
Mrs.S.K.M.K.De Alwis
 
Mr.H.P.Jayananda
 
Ms.K.G.K.Wimalaweera
 
Mrs.G.G.Pabasara
 
Mrs.R.B.Gankewela
 
Ms.K.S.Dayarathne
 
Mrs.K.M.D.L.T.Peris
 
Mr.Nishantha Anuruddha Weerasinghe
 
Mrs.G.Karunarathne ( Local Medical Unit)
 
Professor.Carlo Fonseka Carlo Fonseka
 
Ms.Savitri Panabikke
 
Mrs.Chamari Rodrigo
 
Ms.Prabashini Poonamperuma
 
Mr.M.K.K.Theshantha Kumarasiri
 
 
Mrs.J.A.D.S.P.Wijegunasekara
 
Mr.C.S.Harsha Vithanarachchi
 
Ms.H.H.N.P.Hewarathana
 
 
Mr.W.A.K.S.De Alwis
 
Mr.L.K.S.U.Dharmakeerthi
 
Mr.Senarath Dissanayake
 
Ms.Rekha Gunasekara
 
 
Ms.E.A.S.W.Edirisinghe
 
Dr.Dinusha Panditharatna
 
 
Mr.Grita Kumar Chitty
 
 
Mr.M.R.Samadhi Madhusankha Wijerathne
 
 
 
Mr.D.M.Parakrama disanayake
 
 
 
 
Veterinarian Mr.H.G.A.Tharaka Prasad
 
Mr. R C De Zoysa
 
Mr. Gamini Rajakaruna
 
Mr. Sarath Premawansha
 
Mr. Jayantha Wejerathna
 
Mr. D M S Abeygunawardhana
 
Mr. A Pathinathan
 
Mr. Herath P Kularathna
 
Mrs. J M C Jayanthi Wijethunga
 
Mr. K A Thilakarathne
 
Hon. Thilanga Sumathipala
 
Hon. Aravindh Kumar
 
Hon. Angajan Ramanathan
 
Hon. Ishak Rahuman
 
Hon. Rohitha Abeygunawardhana
 
Hon. Sisira Kumara Abeysekara
 
Hon. Ashok Abeysinha
 
Hon. Wajira Abeywardhana
 
Hon. Mahinda Yapa Abeywardhana
 
Hon. Selvam Adaikkalanathan
 
Hon. Dullas Alahapperuma
 
Hon. J C Alawathuwala
 
Hon. Ananda Aluthgamage
 
Hon. Mahindanada Aluthgamage
 
Hon. Ranjith Aluvihare
 
Hon. Thushara Indunil Amarasena
 
Hon. Dilum Amunugama
 
Hon. Annamalai Nadesu Sivasakthi
 
Hon. Hector Appuhami
 
Hon. Bandula Lal Bandarigoda
 
Hon. Ashu Marasingha
 
Hon. S M Chandrasena
 
Hon. D V Chanaka
 
Hon. Chandima Gamage
 
Hon. Mohan Priyadarshana De Silva
 
Hon. T Ranjith De Zoysa
 
Hon. Douglas Devananda
 
Hon. Anura Dissanayake
 
Hon. Wimalaweera Dissanayake
 
Hon. Salinda Dissanayake
 
Hon. Weerakumara Dissanayake
 
Hon. Johnston Fernando
 
Hon. Gnanamuthu Srineshan
 
Hon. Chandrasiri Gajadeera
 
Hon. Nihal Galappaththi
 
Hon. Siripala Gamlath
 
Hon. Udaya Prabhath Gammanpila
 
Hon. Geetha Samanmalee Kumarasingha
 
Hon. Padma Udayashantha Gunasekara
 
Hon. Edward Gunasekara
 
Hon. Bandula Gunawardhana
 
Hon. Dinesh Gunawardhana
 
Hon. Hirunika Premachandra
 
Hon. Harshana Rajakaruna
 
Hon. Hesha Vithanage
 
Hon. Sunil Handuneththi
 
Hon. Kanaka Herath
 
Hon. Charls Nirmalanathan
 
Hon. Jayampathi Wicramarathna
 
Hon. Sisira Jayakody
 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha
 
Hon. Anura Sidney Jayarathna
 
Hon. Premalal Jayasekara
 
Hon. Karu Jayasooriya
 
Hon. Nalinda Jayathissa
 
Hon. Lucky Jayawardhana
 
Hon. K Kader Masthan
 
Hon. K Kodeeswaran
 
Hon. Sanath Nishantha Perera
 
Hon. Sujith Sanjaya Perera
 
Hon. Kavinda Heshan Jayawardhana
 
Hon. J M Ananda Kumarasiri
 
Hon. Kanchana Wijesekara
 
Hon. Chaminda Wijesiri
 
Hon. Gamini Lokuge
 
Hon. Imran Maharoof
 
Hon. Mujibur Rahuman
 
Hon. Mylvaganam Thilakarajah
 
Hon. Velu Kumar
 
Hon. Mayantha Dissanayake
 
Hon. Abdullah Maharoof
 
Hon. M H M Salman
 
Hon. Mohamed Navavi
 
Hon. M I Muhammad Mansoor
 
Hon. Keheliya Rambukwella
 
Hon. Namal Rajapaksa
 
Hon. Mahinda Rajapaksa
 
Hon. Chamal Rajapaksa
 
Hon. Ashoka Priyantha
 
Hon. K K Piyadasa
 
Hon. Ramesh Pathirana
 
Hon. Buddika Pathirana
 
Hon. Malith Jayathilake
 
Hon. Piyal Nishantha De Silva
 
Hon. Vasudeva Nanayakkara
 
Hon. Manusha Nanayakkara
 
Hon. Chathura Sandeepa Senarathne
 
Hon. S C Muthukumarana
 
Hon. Sirinal De Mel
 
Hon. Thilak Marapana
 
Hon. Ajith Mannapperuma
 
Hon. Roshan Ranasinha
 
Hon. Prasanna Ranathunga
 
Hon. Prasanna Ranaweera
 
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana
 
Hon. Bimal Rathnayake
 
Hon. C B Rathnayake
 
Hon. Lohan Rathwaththe
 
Hon. S M Marikkar
 
Hon. S Premarathna
 
Hon. Sandith Samarasinha
 
Hon. S Viyalanderan
 
Hon. S Sivamohan
 
Hon. Jyantha Samaraweera
 
Hon. Rajavarothiam Sampanthan
 
Hon. Field Marshal Sarath Fonseka
 
Hon. E Sarawanapawan
 
Hon. Shehan Semasingha
 
Hon. Mavi S. Senathirajah
 
Hon. Ali Zahir Moulana Seyde
 
Hon. Shanthi Sriskandarasa
 
Hon. Ameer Ali Shihabdeen
 
Hon. S Shretharan
 
Hon. D Sithadthan
 
Hon. Muthu Sivalingam
 
Hon. M A Sumanthiran
 
Hon. Vadivel Suresh
 
Hon. D M Swaminathan
 
Hon. Tharaka Balasuriya
 
Hon. Thusitha Wijemanna
 
Hon. Janaka Bandara Thennakoon
 
Hon. Arumugan Thondaman
 
Hon. M S Thowfeek
 
Hon. K Thurairetnasingham
 
Hon. Thenuka Vidanagamage
 
Hon. Vijitha Berugoda
 
Hon. Wijepala Hettiarachchi
 
Hon. Janaka Wakkumbura
 
Hon. Pavithradevi Wanniarachchi
 
Hon. Wimal Weerawansa
 
Hon. Kumara Welgama
 
Hon. Vidura Wickramanayaka
 
Hon. Lakshman Ananda Wijemanna
 
Hon. Rohini Kumari Wijerathna
 
Hon. Sriyani Wijewickrama
 
Hon. Seeniththamby Yoheswaran
 
Mr. J.M.K.D. Jayasekara
 
Mrs. R.A.N.Priyadrshani
 
Ven Mobopitiye Sirirathana Thero
 
Mr. K.D.S.K.Kuruppu
 
Mr.Sunil Samaraweera
 
 
Miss.S.Thushyanthi
 
 
Hon. A.H.M. Fouzie
 
Hon. Dilan Perera
 
Hon. T.B. Ekanayake
 
Hon. Piyankara Jayarathne
 
Hon. Lakshman Yapa Abewardana
 
Hon. Ravindra Samaraweera
 
Hon. V. Radhakrishnan
 
Hon. Palitha Range Bandara
 
Hon. Dilip Wedaarachchi
 
Hon. Niroshan Perera
 
Hon. Ruwan Wijayawardene
 
Hon. M.L.A.M. Hisbullah
 
Hon. Mohan Lal Grero
 
Hon. A.D. Champika Premadasa
 
Hon. Maheswaran Wijayakala
 
Hon. Arjuna Sujeewa Senasinghe
 
Hon. Wasantha Naresh Parakkrama Senanayake
 
Hon. Wasantha Aluwihare
 
Hon. Sudarshini Fernandopulle
 
Hon. Lakshman Senewirathna
 
Mr. Karunasena Hettiarachchi
 
Mr. P.K.D. Amarawardhana
 
Mr. Sivagnanasothy
 
Mr. N.D. Hettiarachchi
 
Mr. S.M. Gotabaya Jayaratna
 
Mr. W.M.V. Narampanawa
 
Mr. S. Hettiarachchi
 
Mr. Bandula Wickramarachchi
 
Mr. Udaya R. Seneviratne
 
Mr. Nihal Somaweera
 
Mrs. W.S. Karunaratne
 
Mr. Chandrapema Ekanayaka
 
Mr. Hapuarachchi
 
Mr. P.H.J.B. Sugathadasa
 
Mr. G.S. Vithanage
 
Mr. S.S. Miyanawala
 
Mr. Padmasiri Jayamanna
 
Mr. R.M.D.B. Meegasmulla
 
Mr. A.M. Jayawickreme
 
Mr. Upali Marasinghe
 
Dr. D.M.R.B. Dissanayake
 
Mr. B. Wijayaratne
 
Mr. J J Rathnasiri
 
Dr. B.M.S. Batagoda
 
Mr. L.P. Jayampathy
 
Mr. M.I.M. Rafeek
 
Dr. I.H.K. Mahanama
 
Mrs. D.K.R. Ekanayake
 
Mrs. R. Nadarasapillai
 
Mr. T.M.K.B. Thennakoon
 
Mr. Esala Weerakoon
 
Mr. N. Rupasinghe
 
Mr. P. Ranepura
 
Mr. D. Swarnapala
 
Mr. M. Seneviratne
 
Mrs. R. Wijialakshmi
 
Mrs. W.M.M.R. Adikari
 
Mr. D.C. Dissanayake
 
Mrs. W.K.K. Athukorala
 
Mr. Jagath Wijeweera
 
Mrs. Chandrani Senaratne
 
Mr. Ravindra Hewavitharana
 
Mr. R.M.W. Rathnayake
 
Mrs. Chandani Wijewardana
 
Mr. H.T. Kamal Pathmasiri
 
Mr. Wasantha Deshapriya
 
Mr. D. Nanayakkara
 
Secretary

Search