අමතන්න

Contact Info

163, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ 05. ශ‍්‍රී ලංකාව

  • dummy+94 11 251 5700

  • dummy+94 11 251 5701

  • dummy info@rti.gov.lk

Send us your Feedback

Search