තොරතුරු පනත පිළිබඳ නිතර නැගෙන ප්‍රශ්න

තොරතුරු ලෙස ලබාගත හැක්කේ මොනවාද ?

පනතේ අර්ථ නිරූපන වගන්තියට අනුව තොරතුරු යන්නට පහත සදහන් දේ ඇතුලත් වේ සටහන්,ලේඛන,සංදේශ,විද්‍යුත් තැපැල්,මත, උපදේශ, මාධ්‍ය නිවේදන, චක්‍රලේඛ, නියම,ලොග් පොත්,ගිවිසුම්,වාර්තා,ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර,සාම්පල්, ආදර්ශක, හුවමාරු වන ලිපි, සංදේශ, නීති කෙටුම්පත්,පොත්, පිඹුරු, සිතියම්,චිත්‍ර,රූප සටහන්, රූපමය හෝ ප්‍රස්තාරමය වැඩ හෝ ඡායාරූප, සේයාපට,ක්ෂද්‍ර සේයාපට, ශබ්ද පටිගත කිරීම්,විඩීයෝ පට, යන්ත්‍ර මගින් කියවිය හැකි වාර්තා, ව්ද්‍යුත් ලිපි සහ වෙනත් ලේඛනගත ද්‍රව්‍ය ඇත්‍රළු පරිගණක වාර්තා සහ වෙනත් ලේඛනගත ද්‍රව්‍ය, සහ ඒවායේ යම් පිටපත්;

මේ අනුව  තොරතුරු යන්නට හුදෙක් ලිපි ලේඛණ පමණක් නොව බෝ දෑ ඇතුලත් ටවන බව පැහැදිලි වේ.

Search