උපකාර

පොදු අධිකාරීන්හි නිලධාරීන් සදහා

තොරතුරු අයිතිවාසිකම් කොමිෂන් සභාව

කාමර අංක 203-204, දෙවන පරිශ්‍රය, බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07.

+94 11 269 1625

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය

163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව.

+94 11 251 3459, +94 11 251 3460, +94 11 251 2321, +94 11 251 3498

පුරවැසියන් සදහා

තොරතුරු අයිතිවාසිකම් කොමිෂන් සභාව

කාමර අංක 203-204, දෙවන පරිශ්‍රය, බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඔ 07.

+94 11 269 1625

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය

163, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ 05. ශ‍්‍රී ලංකාව

+94 11 251 5700
Fax : 11 251 5701

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය

http://www.slpi.lk/

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා

http://www.tisrilanka.org/

Search