පොදු අධිකාරීන්හි නිලධාරීන් සදහා

තොරතුරු අයිතිවාසිකම් කොමිෂන් සභාව

කාමර අංක 203, බණ්ඩාරණායක සම්මන්ත්රණ ශාලා පරිශ‍්‍රය, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඔ 07.

+94 11 269 1625

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය

464 බී, පන්නිපිටිය පාර, බත්තරමුල්ල.

+94 11 278 6895

පුරවැසියන් සදහා

තොරතුරු අයිතිවාසිකම් කොමිෂන් සභාව

කාමර අංක 203, බණ්ඩාරණායක සම්මන්ත්රණ ශාලා පරිශ‍්‍රය, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඔ 07.

+94 11 269 1625

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය

464 බී, පන්නිපිටිය පාර, බත්තරමුල්ල.

+94 11 278 6895

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය

http://www.slpi.lk/

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා

http://www.tisrilanka.org/

Search