ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

තොරතුරු අයිතිය පිළිබද සිවිල් සංවිධාන සංවාදය

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු අයිතිවාසිකම් ඒකකය විසින් තොරතුරු අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මකවීම සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා තොරතුරු අයිතිය සම්බන්ධව ජාතික මට්ටමින් කටයුතු කරන සිවිල් සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡාවක් ඔක්තෝබර් 10 වන දින ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේදී පවත්වන ලදී. 

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන හා සැලසුම්) තිලකා ජයසුන්දර මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සාකච්ඡාව සඳහා තොරතුරු අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් විවිධ ක්‍රියාකාරකම්හි යෙදෙන සිවිල් සංවිධාන 20 ක් සහභාගී වූහ.

RTI සිදුවීම්

Search