ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

නැගෙනහිර පළාත් තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) ඒකාබද්දව පැවැත්වෙන තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ

සමස්ථ තොරතුරු නිලධාරින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් Jkad Park හෝටලයේ 2018.10.12 දින පවත්වන ලදී.

මේ සදහා නැගෙනහිර පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම් සරත් අබේගුණවර්ධන, ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජගත් ලියනආරච්චි මහතා, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන) සුදර්මා කරුණාරත්න මෙනවිය මේ සදහා සහභාගි විය.

Trinko Knowledge Sharing2

Trinko Knowledge Sharing3

Trinko Knowledge Sharing4

Trinko Knowledge Sharing5

Trinko Knowledge Sharing6

Trinko Knowledge Sharing7

Trinko Knowledge Sharing8

Trinko Knowledge Sharing9

Trinko Knowledge Sharing11

Trinko Knowledge Sharing12

Trinko Knowledge Sharing13

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Search