ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් - කන්තලේ

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත පිළිබදව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාල මට්ටමින් වැඩමුළු මාලාවක් සංවිධානය කිරීමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව

කන්තලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංවර්ධන නිලධාරීන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්, ග්‍රාම නිලධාරින් හා ප්‍රජා මූල සංවිධාන නායකයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2018 /12/24 දින කන්තලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාල පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි. මෙම වැඩමුළුව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජේ ඩබ්.එස් කිත්සිරි මහතා විසින් පවත්වන ලදී.Kanthale3

Kanthale4.

Kanthale2

 

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Search