ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

තොරතුරු ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් රජයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් වෘතීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය මගින් සංවිධානය කර ඇත. ඒ අනුව

වෘතීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය ට අනුබද්ධිත මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 3.8 දින එම ආයතන පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි. මෙම වැඩමුළුව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජේ.ඩබ්.එස් කිත්සිරි විසින් පවත්වන ලදි.

Maharagama Youth2

Maharagama Youth3

Maharagama Youth4

Maharagama Youth5

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Search