ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” තේමාව කොටගත් ජාතික වැඩසටහනේ එක් පියවරක් 2019/05/06 දින සිට 2019/05/11 දින දක්වා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ

පැවැත්වේ. මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් (ග්‍රාම නිලධාරීන්, දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරීන්, උපාධිධාරී සංවර්ධන නිලධාරීන්) හා ප්‍රජා මූල සංවිධාන නිලධාරීන් (කාන්තා සමිති, ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති, ගම්මාන සමිති, මරණාධාර සමිති) සඳහා තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහන් හයක් පහත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල 2019/5/8 දින පවත්වන ලදී.

අම්පාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

උහන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

මහඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

පදියතලාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

කල්මුණේ ප්‍රාදේශීය දෙමළ ලේකම් කොට්ඨාසය

කල්මුණේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා හා අතිරේක ලේකම් රමණී ගුණවර්ධන මහත්මියගේ උපදේශකත්වයෙන් හා අධ්‍යක්ෂ ඩබ්ලිව් එස් කිත්සිරි මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් ද අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩී එම්  එල් බණ්ඩාරනායක මහතාගේ සංවිධානයෙන් මෙම සටහන් පවත්වන ලදී.

මෙම වැඩසටහන් සඳහා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ ටී ඩබ්ලිව් එස් කිත්සිරි මහතා, නීතිඥ ජගත් ලියනආරච්චි මහතා, RTI උපදේශක පෙරුමාල් ප්‍රදීප් යන මහත්වරු මෙම වැඩසටහන් සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

Rata wenuwen ekata sitimu3Rata wenuwen ekata sitimu4Rata wenuwen ekata sitimu5Rata wenuwen ekata sitimu6

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Search