ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහන

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන “රාජ්‍ය සේවය ගමට ගෙන යන ජනතා සේවය 2019-මාතලේ” ජංගම සේවාවට සමගාමීව තොරතුරු

දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් මාතලේ  දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් වැඩසටහන් මාලාවක් සංවිධානය කර ඇත. ඒ අනුව 2019.07.12 දින දඹුල්ල  ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාශයේ ප්‍රජා මූල සංවිධාන නිලධාරීන් (කාන්තා සමිති, ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති, ගම්මාන සමිති, මරණාධාර සමිති) දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදි.

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Search