ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

රට වෙනුවෙන් ඒකට සිටිමු වැඩසටහන් මාලාවේ හතර වන අදියර - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

අතිගරු ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” වැඩසටහනට සමගාමීව සිදු කරන හතර වන වැඩසටහන ලෙස ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ‌ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම්

පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහන් දෙකක් 2019-07-31, 2019-08-01 දින වල ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් පවත්වන ලදි.

ගරු ජන මාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා හා අතිරේක ලේකම් රමණී ගුණවර්ධන මහත්මියගේ උපදේශකත්වයෙන් තොරතුරු දැන ගැනීමේ ඒකකය මගින්  පවත්වන ලද මෙම වැඩසටහන්  වලදී තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධයෙන් ගම්පහ සහ දොම්පෙ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ  ප්‍රජා මූල සංවිධාන නිලධාරීන් (කාන්තා සමිති, ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති, ගම්මාන සමිති, මරණාධාර සමිති)  දැනුවත්  කරන ලදි.

මේ අනුව 2019.08.01 දින දොම්පෙ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී වැඩසටහනක් පවත්වන ලද අතර මේ සඳහා සම්පත් දායක ලෙස  සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යාලයේ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් එච්. ඒ.එස්. ජිසන්ත මහතා සහභාගී වන ලදි .

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Latest News

අගෝස්තු 14 2019
ජූලි 15 2019

Search