ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

ගමට තොරතුරු අයිතිය - RTI ජංගම සේවය මධ්‍යම පලාත

පුරවැසියන් 290ක පමණ සහභාගීත්වයෙන් 2019.09.29 දින මහනුවර තරුණ බෞද්ධ සංගම් (YMBA) ශාලාවේ දී මෙම ජංගම සේවය අතිසාර්ථක ලෙස පවත්වන ලදී. මේ සඳහා පුරවැසියන් කැඳවීම සහ අවශ්‍ය මුලික ප්‍රචාරණ කටයුතු AFRIEL

තරුණ සංවිධානය විසින් සිදුකරන ලදී.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජේ.ඩබ්.එස්. කිත්සිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම වැඩසටහනට සහකාර ලේකම් එම්. පී. බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු තොරතුරු දැන ගැනීමේ ඒකකයේ නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී වන ලදි.

එසේම සම්පත් දායකත්වය සඳහා තොරතුරු කොමිෂන් සභාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පියතිස්ස රණසිංහ මහතා,  කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ප්‍රදීප් වීරසිංහ මහතා, RTI උපදේශක - දයා ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර රාජපක්‍ෂ මහතා සහ පළාත් පාලන සංසදයේ  උපදේශක පී. ප්‍රදීප් මහතා සහභාගී වන ලදී.

සමාරම්භක අවස්ථාවෙන් අනතුරුව සහභාගී වූ පුරවැසියන් හට තොරතුරු අයිතිය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ලබා දී ඔවුන්ව කණ්ඩායම් 04කට වෙන් කරන ලදී. ඉන්පසු එක් එක් සම්පත් දායකයින් හට කණ්ඩායම් ලබා දි එහිදී පුරවැසියන්ට තමන්ට ඇති ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුනී. එම ගැටලු විසඳීම සඳහා තොරතුරු පනත භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ අප විසින් කියාදුන් අතර අවසානයේ එම ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් පසුවිපරම් කරමින් මෙම පුරවැසියන්ට අවශ්‍ය සහය ලබා දීමට AFRIEL සංවිධානයේ සාමාජිකයින් ඉදිරිපත් විය.

මෙහිදී තොරතුරු ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පිරවීමේදී පොදු අධිකාරියක් යනු කුමක්ද තොරතුරු නිලධාරියා යනු කවුරුන්ද යන්න පිලිබඳව පුරවැසියන් දැනුවත් කරන ලදී.

විවිධ ගැටලු පුරවැසියන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර අප ඔවුනට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වැනි පොදු අධීකාරීන් වෙත තොරතුරු ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කල යුතු  ආකාරය සහ ඉල්ලිය යුතු තොරතුරු මොනවාද යන්න පිලිබඳව කියා දෙන ලදී.

RTI Mobile Clinic Kandy1

RTI Mobile Clinic Kandy2

RTI Mobile Clinic Kandy3

RTI Mobile Clinic Kandy4

RTI Mobile Clinic Kandy5

RTI Mobile Clinic Kandy6

RTI Mobile Clinic Kandy7

RTI Mobile Clinic Kandy8

 

RTI Mobile Clinic Kandy10

RTI Mobile Clinic Kandy11

RTI Mobile Clinic Kandy12

RTI Mobile Clinic Kandy13

 

RTI Mobile Clinic Kandy14

RTI Mobile Clinic Kandy15

RTI Mobile Clinic Kandy16

 

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Search