ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂාංග

තොරතුරු දැනගැනීමේ ජාත්‍යාන්තර දින සැමරීම් උළෙල 2019

තොරතුරු දැනගැනීමේ ජාත්‍යාන්තර දිනයට (2019 සැප්තැම්බර් 28) සමගාමීව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය මඟින් සංවිධානය කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ ජාත්‍යන්තර දින සැමරුම් උළෙල 2019.10.15 වන දින රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවනාගාරයේදී පවත්වන ලදී.

මෙහිදී තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සම්බන්ධව USAID ආයතනය හ‍ා සර්වේ ලංකා ආයතනය එක්ව සිදුකරන ලද දීපව්‍යාප්ත සමීක්ෂණයේ  තොරතුරු එලිදැක්වීම, තොරතුරු පනත පොදු යහපත උදෙසා භාවිතා කරන ලද පුරවැසියන් සඳහා "පුරවැසි අභිමන් උපහාර තිළිණ ප්‍රදානය" හා පවත පුවත්පතේ විශේෂ කලාපය එලිදැක්වීම ඇතුළු වැඩසටහන් රැසක් පවත්වන ලදී.

මෙම උත්සව අවස්ථාව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා, රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කළුවැව මහතා, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් රමණි ගුණවර්ධන මහත්මිය,  අතිරේක ලේකම් යූ.පී.එල්.ඩී. පතිරණ මහත්මිය, අතිරේක ලේකම් එස්.ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා, අධ්‍යක්ෂක ජේ.ඩබ්.එස්.කිත්සිරි මහතා, සහකාර ලේකම් එම්.පී. බණ්ඩාර මහතා ඇතුලු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ  සහ මහජන සහභාගීත්වයෙන් සිදුකරන ලදී.

14 World RTI Day 201913 World RTI Day 201912 World RTI Day 201910 World RTI Day 201909 World RTI Day 201908 World RTI Day 201907 World RTI Day 201906 World RTI Day 201905 World RTI Day 201904 World RTI Day 201903 World RTI Day 201902 World RTI Day 2019

RTI සිදුවීම්

සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Search